Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Lời chưa dám nói, Thơ cổ điển Nhật bản, Thái Bá Tân dịch

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/199x?

Lời bài hát: Lời chưa dám nói, Thơ cổ điển Nhật bản, Thái Bá Tân dịch

Tác phẩm chưa công bố, chưa có bản thu

Nghe các bài khác

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam