Tốp nam đoàn Ca múa Nhân dân Trung ương
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam