Thể hiện:

00:00|04:00
Romance for Tay Nguyen, the Highlands

Album: Hoang Van's style, musical language

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1980

Lời bài hát: Romance for Tay Nguyen, the Highlands

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer