Album Âm hưởng dân ca

Thể hiện:

00:00|04:00
Highland's emotions

Album: Folk songs source inspiration

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/197x

Lời bài hát: Highland's emotions

Song dedicated to the "middle land", these provinces between Hanoi and Northern highlands, wellknown for nice landscape.

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer