Thể hiện:

00:00|04:00
Song dedicated to teachers

Album: Hoang Van's style, musical language

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1968 (theo tập Lá đỏ) hoặc 1966?

Lời bài hát: Song dedicated to teachers

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer