Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
The love of my native country (Vietnam Ma Patrie), on a poem by Nguyen Dinh Thi

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/199x?

Lời bài hát: The love of my native country (Vietnam Ma Patrie), on a poem by Nguyen Dinh Thi

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer