Album Hà nội

Thể hiện:

00:00|04:00
The little girl from Hà Nôi

Album: Songs for Hanoi

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/Khoảng 1974

Lời bài hát: The little girl from Hà Nôi

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer