Ca khúc (TP)

Thể hiện:

00:00|04:00
The night on duty at Thái Nguyên

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1962 (cuối tháng chạp)

Lời bài hát: The night on duty at Thái Nguyên

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer