Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
Trưng Vương (school): Uncle Ho came here

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1974?

Lời bài hát: Trưng Vương (school): Uncle Ho came here

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer