Tác phẩm

Thể hiện:

00:00|04:00
The night at the river Cau, on a poem by Do Trung Lai

Album: UPDATING

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1992

Lời bài hát: The night at the river Cau, on a poem by Do Trung Lai

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer