Thể hiện:

00:00|04:00
I love my factory

Album: Hoang Van's style, musical language

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1971

Lời bài hát: I love my factory

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer