Thể hiện:

00:00|04:00
The gong of liberation, the gong of victory

Album: Hoang Van's style, musical language

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1968

Lời bài hát: The gong of liberation, the gong of victory

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer