Album Âm hưởng dân ca

Thể hiện:

00:00|04:00
The harvest on the fields of Dien Bien, on a poem by Nguyen Bao

Album: Folk songs source inspiration

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/197x?

Lời bài hát: The harvest on the fields of Dien Bien, on a poem by Nguyen Bao

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer