Album Hà nội

Thể hiện:

00:00|04:00
Hanoi - Hue - Saigon, on a poem by Le Nguyen

Album: Songs for Hanoi

Năm sáng tác: https://hoangvan.org/1961

Lời bài hát: Hanoi - Hue - Saigon, on a poem by Le Nguyen

Nghe các bài khác

Hoang Van Vietnamese composer