Album Hợp xướng và Đại Hợp xướng
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam