Hợp xướng, trường ca và đại hợp xướng
Хоанг Ван композитор, Вьетнам