Album Hợp xướng và Đại Hợp xướng
Хоанг Ван композитор, Вьетнам