Bài báo do nhạc sĩ viết
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam