Mây vàng đất Việt - Con đường âm nhạc, 1980

Con đường âm nhạc: Chương trình làm kỷ niệm nhạc sĩ 80 tuổi.

Các bạn có thể xem vidéo này trên kênh YouTube của nhạc sĩ với đường dẫn sau:

https://youtu.be/3TETBTW6mKg

Video mới nhất

https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
https://hoangvan.org/theme/admin/images/noimage.png
Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam