Hoàng Vân, Điều chưa viết

Bài báo viết trên Tập san Nghiên cứu Âm nhạc số 60, tháng 8 năm 2020. Nội dung của bài tổng hợp những điều ít được biết tới, những tính cách nổi bật trong phong cách sáng tác và công bố danh sách toàn bộ những tác phẩm đã tìm thấy và thống kê của nhạc sĩ Hoàng Vân.

Liên hệ với chúng tôi

Hoàng Vân, nhạc sĩ Việt nam